آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
علمی تحقیقاتی نگار شبکه قزوین عضو هیئت مدیره فعال 1386/10/30 تا کنون