آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نهرگستر زرد کوه بازرس اصلی خارج شده 1388/10/07 تا 1397/06/05