آمار کلی

کد ملی: 226934XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی معدنی سنگ خوشابه طیبات مدیرعامل فعال 1392/01/27 تا کنون