آمار کلی

کد ملی: 001147XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میثاق سازه صدرا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/12/23 تا 1396/01/18