آمار کلی

کد ملی: 654007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گلخانه زمرد دشت پیرچوپان زرین دشت عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/23 تا کنون