آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه صنعت فاضلاب ایران عضو هیئت مدیره خارج شده 1381/10/10 تا 1382/11/06