آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه خدمات گردشگری و عمران دریاچه زریوار رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/09/22 تا 1392/04/29