آمار کلی

کد ملی: 505970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دادمان فربد ارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/26 تا کنون