آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جایگاه سوخت قاسمی گروه 4970 بازرس اصلی منحل شده 1391/12/01 تا کنون