آمار کلی

کد ملی: 008125XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی کیمیا گستر زرین آرا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/01 تا کنون