آمار کلی

کد ملی: 004206XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی بازرگانی پویا سازه نمونه عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/12/03 تا 1397/11/01