آمار کلی

کد ملی: 241030XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/30 تا 1394/04/31
مهندسین مشاورنافع امین عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/08/21 تا 1392/07/06
بازار مصالح مسکن مکان شهر مهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/04/06 تا کنون