آمار کلی

کد ملی: 150277XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی و مشاوره و داوری عدالت گستران دبیران تبریز رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/25 تا کنون