آمار کلی

کد ملی: 006597XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عصر ارتباطات ترک نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/04/08 تا 1395/06/12