آمار کلی

کد ملی: 181906XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی پارسوماش صنعت پرشین نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/06/01 تا 1392/10/03