آمار کلی

کد ملی: 170886XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدیریت آرمانی طرح و بازار رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/05/28 تا 1397/12/26
مسکن سازان برج گستر عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/05/28 تا 1397/05/25