آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درب و پنجره سازان مهریز ثبت شده عضو هیئت مدیره فعال 1386/05/10 تا کنون