آمار کلی

کد ملی: 007172XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی و هنری مسیولیت اجتماعی سلامت ایران رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/01 تا کنون