آمار کلی

کد ملی: 137055XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی ساختمانی توسکا پویا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/06/12 تا 1398/10/08