آمار کلی

کد ملی: 007348XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رامشین پاد رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/09 تا کنون
بنیان نمای آریا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/03/27 تا کنون