آمار کلی

کد ملی: 322007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قزل سرکوه پاوه رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/24 تا کنون