آمار کلی

کد ملی: 137065XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگار صبا البرز رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/16 تا کنون
نگان صبا آرا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/11 تا کنون