آمار کلی

کد ملی: 088826XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات اداری مبتکران قهستان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/11 تا کنون
مشاوران توسعه آسیا گردشگران افق بازرس علی البدل خارج شده 1394/08/20 تا 1397/01/15
آبادگران آب و ابنیه شهر بهشت بازرس علی البدل خارج شده 1392/08/13 تا 1393/06/22