آمار کلی

کد ملی: 001223XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین دانیال پی شهر عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/16 تا کنون
آداک کیا سازه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/12 تا کنون