آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی رهروان سبز گستر یزد عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/02/06 تا 1388/07/24