آمار کلی

کد ملی: 385959XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حسابداری افکار دانش قشم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/23 تا کنون
آران ترابر خلیج فارس رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/11 تا کنون