آمار کلی

کد ملی: 280119XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باغ شهر آفتاب عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/13 تا کنون