آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی دامداری اعتماد آریا خانی رئیس هیئت مدیره فعال 1389/10/27 تا کنون