آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید و بسته بندی مواد غذایی تال طعام محمدی بازرس اصلی فعال 1385/11/03 تا کنون