آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بانچال سازه غرب بازرس اصلی خارج شده 1389/12/10 تا 1392/03/21