آمار کلی

کد ملی: 006362XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میلان اروند توسعه اسکان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/10 تا کنون
سامان توسعه اسیا عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/07 تا کنون