آمار کلی

کد ملی: 004757XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شفا کوه نیک ابهر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/21 تا کنون