آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نامه وتقاضانامه واساسنامه مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1382/08/22 تا 1382/09/01