آمار کلی

کد ملی: 109148XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتا ویژن رها عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/01 تا کنون