آمار کلی

کد ملی: 324141XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران ژرف اندیش عصر ارتباطات عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/09 تا کنون