آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
محترم بازرسی کیفیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس عضو هیئت مدیره فعال 1386/07/26 تا کنون