آمار کلی

کد ملی: 266984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چایسازی گشت فومن بازرس علی البدل فعال 1397/07/24 تا کنون
چای سیاه مزکی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/01/05 تا 1396/06/29