آمار کلی

کد ملی: 128803XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 3

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه ساختمان و بتون همدانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/14 تا کنون
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود مدیرعامل خارج شده 1397/11/25 تا 1399/10/25
عمران و مسکن سازان استان اصفهان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/09 تا کنون
صنعتی و ساختمانی سپافریم ایران بازرس اصلی فعال 1396/07/10 تا کنون
عمران و مسکن سازان استان یزد عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/07/29 تا 1397/11/14
پایدار پی بیستون رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/03/02 تا 1396/05/20