آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید تیرچه و بلوک 2676 کرد خاش تحت شماره 413 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به رویت رسیده و رئیس هیئت مدیره فعال 1386/07/23 تا کنون