آمار کلی

کد ملی: 230094XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت مه پاش قارچ خادم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/12 تا کنون