آمار کلی

کد ملی: 188066XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رضوان گستر زیبا دشت رئیس هیئت مدیره فعال 1398/12/06 تا کنون