آمار کلی

کد ملی: 128469XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارت پیمان اکسین مدیرعامل فعال 1396/02/26 تا کنون