آمار کلی

کد ملی: 508920XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و منابع طبیعی روستای دیار کهن سبز چناسک نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/24 تا کنون