آمار کلی

کد ملی: 591007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درخشان فرازمان نور سفیر قدرت بازرس اصلی فعال 1396/09/13 تا کنون