آمار کلی

کد ملی: 093763XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/01 تا کنون