آمار کلی

کد ملی: 052043XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حسابداری جوان زاگرس شهرستان بروجرد بازرس اصلی فعال 1396/09/01 تا کنون