آمار کلی

کد ملی: 214067XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع گرمایشی جوشان آمل بازرس اصلی فعال 1393/03/21 تا کنون