آمار کلی

کد ملی: 128866XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان کارخانه ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان بازرس اصلی فعال 1396/10/15 تا کنون