آمار کلی

کد ملی: 007630XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرآیند خانه سازی قدیر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/10 تا کنون
ابنیه راه سینا عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/03/10 تا کنون