آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع بسته بندی پاد روژان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1383/09/16 تا 1385/08/14